SkipKeys

public enum SkipKeys

Keys to skip during encoding.

 • Skip keys for ParseObject‘s.

  Declaration

  Swift

  case object
 • Skip keys for ParseCloud functions or jobs.

  Declaration

  Swift

  case cloud
 • Do not skip any keys.

  Declaration

  Swift

  case none
 • Skip keys for ParseObject‘s when using custom objectId’s.

  Declaration

  Swift

  case customObjectId
 • Specify a custom set of keys to skip.

  Declaration

  Swift

  case custom(Set<String>)